Registerforskerne får ny hjemmeside

Registerforskning breder sig over mange forskellige forskningsgrene. En ny hjemmeside skal gøre det lettere at finde gode råd og vejledninger for registerforskere samt følge de projekter, som det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) arbejder med til gavn for forskerne.

Hjemmesiden- registerforskning.dk – skal nu bidrage til at samle de forskellige samfunds- og sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer, der arbejder med registerdata.

”Hjemmesiden skal være med til at integrere forskningsmiljøet mere, bl.a. ved at samle informationer, der er relevante for forskermiljøerne på et sted. Men det er også vigtigt, at det via hjemmesiden bliver muligt at formidle til befolkningen, at de data der bliver indsamlet i forbindelse med kontrol af velfærdsydelser og offentlig administration, kommer dem til gavn via de resultater, som forskerne laver,” siger Henrik Toft Sørensen, formand for KOR, der står bag hjemmesiden.

KORs infrastrukturprojekter

KOR har bl.a. til formål at gennemføre projekter, der skal gavne registerforskningen i Danmark. Aktiviteterne er finansieret af Forskningsinfrastrukturpuljen. På hjemmesiden vil KOR løbende lægge dokumentation om projekterne, så forskerne kan følge fremdriften og har mulighed for at spørge ind til, hvad der sker.

De projekter, man vil kunne følge på hjemmesiden, omfatter bl.a.

  • en oversigt over alle statslige registre, der skal give forskerne mulighed for at finde nye data til deres forskning
  • oprettelse af et forum for organisationer der anvender registerdata – enten som dataindsamlere, forskere eller politiske analyseenheder – formålet er at øge mængden, tilgængeligheden og kvaliteten af registerdata og relaterede forskningsdatabaser m.v.
  • en undersøgelse af de konkrete muligheder for at etablere et register over familierelationer i tiden før CPR-registret til brug for undersøgelse af social mobilitet, sygdomsophobninger i familier, effektmålinger af f.eks. uddannelsesreformer etc.

Derudover vil der blive lagt materiale ud vedrørende driften af forskerserviceordningerne hos Danmarks Statistik og Statens Seruminstitut, som KOR finansierer med midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Formidling til borgerne

I løbet af sensommeren kommer der et tema, hvor forskere, der arbejder med registerdata, giver korte og præcise eksempler på deres forskning. Formålet er at gøre det klart for alle interesserede, hvordan forskerne bruger de data, som offentlige myndigheder registrerer om befolkningen i registrene, samt hvilken gavn befolkningen får af forskningsresultaterne.

Yderligere oplysninger

KOR er et rådgivende organ under Uddannelses og Forskningsministeriet, der skal styrke danske registerforskning.

Sekretariatet for KOR ligger på Rigsarkivet i København, der administrerer KORs bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningsinfrastrukturpulje.

Den nye hjemmeside kan findes på www.registerforskning.dk

Kontaktpersoner

KORs sekretariat ved specialkonsulent Jeppe Klok Due, jkd@sa.dk, tlf. 4171 7211.

KORs formand, professor Henrik Toft Sørensen, hts@clin.au.dk, tlf. 8716 8215.