Det Koordinerende Organ for Registerforskning

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) er et rådgivende organ under DeiC. Det nuværende KOR blev nedsat august 2020.

Formålet med KOR er at stimulere og styrke dansk registerforskning. KOR skal medvirke til at skabe større sammenhæng og koordination omkring både danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre, databaser og surveydata. KOR består af aktive forskere fra forsknings- og universitetsmiljøerne.

KOR skal arbejde for at forbedre dialogen mellem de dataansvarlige og forskerne og medvirke til, at forskningsressourcerne inden for registerforskningen anvendes så effektivt som muligt, og at uhensigtsmæssige barrierer undgås.

KORs opgaver

KOR skal bidrage til at forbedre forskernes adgang til og anvendelse af registerdata, herunder bidrage til at koordinere udnyttelse af ressourcer på området og bidrage med koordinerede og langsigtede strategier for udviklingen af registerforskningsområdet i samspil med de forskellige aktører på området.

KOR skaber konstruktiv dialog mellem forskere og omverdenen på området, desuden formidler KOR viden om aktiviteter på området til forskerne og samler op på de ønsker og problemstillinger, der rejses fra forskerverdenen.

KOR rådgiver DeiC om lovgivning, reguleringer eller andre tiltag, der skønnes at have indflydelse på rammerne for register- og databaserelaterede forskningsaktiviteter.

Kor arbejder for en styrkelse af danske registerforskning ved at tage initiativer, der bidrager til at forbedre rammerne for forskningen, og ved at skabe opmærksomhed omkring dansk registerforsknings vilkår og potentiale for samfundet.

KORs sekretariat

Kontinuiteten i KORs arbejde er sikret ved det permanente sekretariat, der er placeret i Rigsarkivet. Sekretariatet har til opgave at facilitere KOR og initiere de projekter, som KOR ønsker udført. Sekretariatet ledes af specialkonsulent Jeppe Klok Due.