Nyhedsbrev december 2015

Registerforskning i praksis

På KORs hjemmeside er der oprettet et tema med eksempler på viden opnået med registerforskning. I eksemplerne forklarer forskerne, hvordan de bruger de data, som offentlige myndigheder registrerer om befolkningen i registrene, samt hvilken gavn befolkningen får af forskningsresultaterne.

https://www.registerforskning.dk/registerforskning/

Referencegruppe for registerforskning

KOR holdt opstartsmøde i gruppen i oktober, og interessen fra deltagerne var stor. Mødet besluttede, at referencegruppen skal arbejde videre med spørgsmål vedrørende: mere gennemsigtig lovgivning, adgang til data, koordinering af datawarehouses, nye betalingsmodeller for datasæt, samt registerforskningens betydning for det danske samfund. Det besluttedes at næste møde afholdes i foråret 2016 med tema om registerforskningens betydning for det danske samfund.

https://www.registerforskning.dk/projekter/referencegruppe/

Multigenerationsregister

KOR har haft konsulent Lars Thygesen til at lave et forprojekt for multigenerationsregistret. Han har undersøgt kilder, metoder og anvendelsesmuligheder. Der arbejdes pt. på at forberede eksperimenter i større stil vedr. kobling af oplysninger fra folketællinger og kirkebøger med oplysninger CPR-registret. Formålet er at undersøge, hvor sikkert man kan identificere de samme personer i forskeligt kildemateriale.

https://www.registerforskning.dk/projekter/multigenerationsregister/

Registeroverblik

KOR er ved at udvikle en database med metadata om alle statslige registre. Oplysningerne baseres på data, som indsamles af Rigsarkivet, i forbindelse med statslige myndigheders lovfæstede pligt til at anmelde nye it-systemer til Rigsarkivet. Registeroverblikket kommer til at indeholde oplysninger om dataindholdet i over 1000 registre. Der vil blive publiceret data fra registeroverblikket løbende i løbet af 2016.

https://www.registerforskning.dk/projekter/registeroverblik/

Driftsstøtte til forskerserviceenhederne

På vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation forhandler KOR hvert år kontrakt med forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen (tidligere Statens Seruminstitut) om finanslovsbevilling på knap 10 mio. DKK. Formålet med driftstilskuddet er at give forskerne billigere og hurtigere adgang til registerdata. Forhandlinger om bevillingen er pågående. Kontrakter og årsberetninger vil blive publiceret på hjemmesiden.

https://www.registerforskning.dk/projekter/forskerservice/

Nye variabler fra DST dokumenteret

KOR finansierer udarbejdelse af såkaldt højkvalitetsdokumentation af de mest benyttede variabler hos Danmarks Statistik. I år har KOR betalt for dokumentation af variabler fra registrene Specialundervisning, Ejendomssalg og Sygehusbenyttelse. Prisen for arbejdet er næsten 1 mio. DKK, midlerne kommer fra KORs bevilling fra Forskningsinfrastrukturpuljen. KOR har gennem årene finansieret dokumentation af hundredevis af variabler. Der forhandles pt. om hvilke variabler, der skal dokumenteres i år 2016.

https://www.registerforskning.dk/projekter/udbygning-af-hoejkvalitetsdata/

Kurser i registerforskning

KOR har udbudt fire kurser i registerforskning. Formålet med kurserne er at give de forskere, der er interesserede i at bruge registerdata i deres forskning, kompetencer til at bruge registerdata på en sikker, velgennemtænkt og etisk forsvarlig måde. Der var stor efterspørgsel på kurserne, der blev overtegnet på kort tid.

https://www.registerforskning.dk/projekter/kurser/

European Social Survey 2014 er færdig

KOR har finansieret gennemførelse af syvende runde af ESS med 4 mio. DKK. Undersøgelsen er gennemført i 20 lande i Europa, og den giver unik viden om befolkningernes politiske holdninger og sociale vilkår på tværs af tid og nationalitet. SFI har gennemført den danske del af runde syv, interviews er gennemført i år 2014. Data fra undersøgelse er netop publiceret på konsortiets hjemmeside.

http://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=7