Høringssvar til Sundhedsloven

Høringssvar vedr. ”Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven”

KOR takker for muligheden for at indgive høringssvar. KOR bifalder lovforslagenes to centrale formål om hhv. at skabe tryghed og tillid i befolkningen for så vidt angår anvendelse af sundhedsdata samt at bedre muligheder forskning i informationer fra patientjournalerne.

KOR finder, at det overordnet set vil give en mere enstrenget proces for forskning, der involverer oplysninger fra patientjournaler, hvilket vil være et stort fremskridt for dansk forskning og for befolkningens sundhed.

For så vidt angår lovforslagenes fire hovedpunkter, vil KOR bemærke, at:

For det første ser KOR det som en naturlig tilpasning af den teknologiske udvikling, at digitaliserede biologiske prøver (dvs. ”tørre data” opnået ved analyse af biologisk materiale) sidestilles med biologiske prøver (”våde data”), og derfor også for så vidt angår forskningsanvendelse, skal vurderes på lige linje med biologiske prøver, når der er risiko for væsentlige helbredsmæssige sekundære fund.

For det andet finder KOR, at lovforslagets intention om at flytte godkendelse af videregivelse af information fra patientjournaler til det etiske komitesystem, vil gøre ansøgningsprocessen mere overskuelig. KOR vil dog henlede opmærksomheden på, at der også udføres megen forskning, der bygger på information fra patientjournaler, der pt. ikke er underlagt komiteloven. Herunder vigtige valideringsstudier af sundhedsdata i registrene ved hjælp af gennemgang af stikprøver af historiske patientjournaler, samt ”retrospektive” studier ude i klinikken hvor materiale fra historiske patientforløb opgøres.

For det tredje er det meget positivt, at der foreslås indførelse af en øvre sagsbehandlingstid.

For det fjerde finder KOR, at det vil lette adgangsprocedurerne, at de dataansvarlige sundhedsmyndigheder kan give tilladelse til at andre personer, underlagt tavshedspligt, kan yde dem teknisk bistand i forbindelse med indhentning af oplysninger fra patientjournalerne.