Høringssvar vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.

Overordnet set mener KOR, at etableringen af Nationalt Genom Center er central for udviklingen af personlig medicin som en del af fremtidens, danske sundhedsvæsen. Det tætte samspil imellem forskning og klinisk anvendelse af de data, som Nationalt Genom Center vil danne og opsamle, vil være afgørende for denne udvikling. KOR ser i denne sammenhæng yderst positivt på de forskningsmuligheder, der vil opstå, herunder mulighederne for at kombinere biologiske data med registerdata. KOR noterer med tilfredshed at den forskningsmæssige anvendelse allerede eksplicit er tænkt ind adskillige steder i bemærkningerne til lovforslaget.

Vedr. Koordination af beregnings- og lagringsinfrastrukturer

KOR anerkender, at der kan være gode grunde til at Nationalt Genom Center, som separat styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet, varetager forskerservice vedrørende egne data.
Hvis de data, der opbygges i Nationalt Genom Center, skal komme patienterne og samfundet til størst mulig gavn, er det afgørende, at lovgivningen sikrer, at forskerne for mulighed for at kombinerer disse datakilder, uden at forskerne drukner i komplicerede procedurer, samt at Sundheds- og Ældreministeriet samtidig sikrer, at data kan tilgås og analyseres i sikre analysemiljøer som er godkendt af de relevante dataejere.
Derfor vil KOR opfordre til, at Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med oprettelsen af Nationalt Genom Center får etableret en så enkel, hurtig og transparent tilladelsesprocedure som muligt. Sundheds- og Ældreministeriet bør være opmærksom på at de fleste genetiske forskningsprojekter også vil omfatte registerdata, der hører under Sundhedsdatastyrelsen der også hører under Sundheds- og Ældreministeriet. KOR vil derfor opfordre Sundheds- og Ældreministeriet til, at de bruger denne mulighed til at lave én indgang for forskere, der søger om adgang til registerdata og biologiske data.
Dette kan f.eks. løses ved at oprette fælles forskerservice for Sundhedsdatastyrelsen og Nationalt Genom Center.
KOR opfordrer ligeledes til, at Sundheds- og Ældreministeriet på et tidligt tidspunkt inddrager muligheden for at anvende data fra andre myndigheder, da det bliver afgørende, i forhold til f.eks. at analysere i hvor høj grad sygdomseksponeringer kan tilskrives arv eller miljø, at have adgang til f.eks. socioøkonomiske registre fra Danmarks Statistik.

Endelig bifalder KOR, at Sundheds- og Ældreministeriet i sine bemærkninger vedr. ministeriets overvejelser om lovforslagets indhold vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center (2.2.2.) påpeger, behovet for en ”fælles, landsdækkende infrastruktur”, samt at ”Udviklingen af den nye infrastruktur skal ske i tæt samarbejde med og ved forbedringer af den omfattende infrastruktur, der allerede findes.”
KOR opfordrer til, at Sundheds- og Ældreministeriet arbejder for, at Nationalt Genom Centers fælles, landsdækkende infrastruktur, enten kan rumme alle interessenters behov for beregning, lagring og udveksling af data eller, at der allerede på dette tidlige tidspunkt, indtænkes muligheder for at Nationalt Genom Centers data kan behandles i kombination med data i andre infrastrukturer eller på andre beregningsfaciliteter.
KOR håber derfor at, at Sundheds- og Ældreministeriet søger samarbejde med alle interessenter på området, herunder forskerne, for at sikre, at synergier, ressourcer og kompetencer bliver udnyttet bedst muligt.

Det er KORs opfattelse at Sundheds- og Ældreministeriet, såfremt disse forudsætninger kan opfyldes, ved oprettelsen af Nationalt Genom Center, bidrager med en afgørende ny forskningsressource af stor betydning for fremtidens muligheder for effektiv sygdomsbehandling og forebyggelse.