Nyt Koordinerende Organ for Registerforskning nedsat

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nedsat et nyt Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), der tiltrådte den 20. maj. Samtidig bliver registerforskningen styrket med en projektbevilling og oprettelsen af et sekretariat for KOR.

Formålet med det nye KOR er at stimulere og styrke dansk registerforskning. KOR skal medvirke til at skabe større sammenhæng og koordination omkring både danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre og databaser. Det nye KOR består udelukkende af fagfolk fra forsknings- og universitetsmiljøerne.

Den nye formand for KOR, Henrik Toft Sørensen udtaler:
“Det er en vigtig opgave for det nye KOR at arbejde for at forbedre dialogen mellem de dataansvarlige og forskerne. KOR skal sikre, at forskerne får tilstrækkelig let adgang til registeroplysninger, så forskning, der potentielt kan redde mange mennesker, ikke forsinkes af administrative eller systemtekniske barrierer. Lige så vigtigt er det, at forskernes adgang til registerdata kan foregå i et sikret miljø, hvor datasikkerheden er under fuld kontrol.”

Kontinuiteten i KORs arbejde styrkes ved, at der oprettes et sekretariat, der er placeret i Statens Arkiver. Henrik Toft Sørensen fortæller at det bliver en stor fordel for registerforskningen, at KOR nu har fået sit eget sekretariat, hvorved registerforskningsmiljøets interesser bedre kan koordineres.

Det nye KOR skal administrere en projektbevilling på 15,3 mio. kr. over tre år. Projekterne kommer til at omfatte undersøgelser af mulighederne for at danne et multigenerationsregister, bedre udnyttelse af forskningsmaskiner på forskerserviceenhederne på Danmarks Statistik og Statens Serum Institut samt at skabe overblik over vanskeligt tilgængelige administrative datakilder m.v.

Bevillingen kommer fra Forskningsinfrastrukturpuljen som opfølgning på rapporten “Registerforskning – nye muligheder og udfordringer”. Bevillingen medfører ingen ændringer for den finanslovsbevilling til registerforskning, der anvendes til forskerservice ved Danmarks Statistik og Statens Seruminstitut

Medlemmerne af det nye KOR er:

Professor, overlæge Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet (formand)
Forskningschef Hans Hummelgaard, KORA
Professor Preben Bo Mortensen, Aarhus Universitet
Professor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg Universitet
Professor Marianne Simonsen, Aarhus Universitet
Professor, speciallæge Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet
Klinisk professor, overlæge Merete Osler, Københavns Universitet
Institutleder, professor, Kirsten Ohm Kyvik, Syddansk Universitet
Klinisk professor, overlæge Niels Obel, Københavns Universitet
Forskningschef Lars Hvilsted Rasmussen, Aalborg Universitet
Professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet
Professor Morten Grønbæk, Syddansk Universitet

Yderligere informationer

Kontaktpersoner:
Formand for KOR, Henrik Toft Sørensen, hts@dce.au.dk, tlf. 87 16 82 15.
Sekretariatskoordinator for KOR, Jeppe Klok Due, Statens Arkiver jkd@sa.dk, tlf. 41 71 72 11.
Presseansvarlig Statens Arkiver, Julie Avery, jav@sa.dk, tlf. 41 71 72 41.