Det Koordinerende Organ for Registerforskning

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) er et rådgivende organ under Uddannelses- og Forskningsministeriet med reference til Styrelsen for Forskning og Innovation. Det nuværende KOR blev nedsat maj 2014.

Formålet med KOR er at stimulere og styrke dansk registerforskning. KOR skal medvirke til at skabe større sammenhæng og koordination omkring både danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre, databaser og surveydata. KOR består af aktive forskere fra forsknings- og universitetsmiljøerne.

KOR skal arbejde for at forbedre dialogen mellem de dataansvarlige og forskerne og medvirke til, at forskningsressourcerne inden for registerforskningen anvendes såeffektivt som muligt, og at uhensigtsmæssige barrierer undgås.

KORs opgaver

KOR skal bidrage til at forbedre forskernes adgang til og anvendelse af registerdata, herunder bidrage til at koordinere udnyttelse af ressourcer på området og bidrage med koordinerede og langsigtede strategier for udviklingen af registerforskningsområdet i samspil med de forskellige aktører på området.

KOR skaber konstruktiv dialog mellem forskere og omverdenen på området, desuden formidler KOR viden om aktiviteter på området til forskerne og samler op på de ønsker og problemstillinger, der rejses fra forskerverdenen.

KOR rådgiver Uddannelses- og Forskningsministeriet om lovgivning, reguleringer eller andre tiltag, der skønnes at have indflydelse på rammerne for register- og databaserelaterede forskningsaktiviteter.

Kor arbejder for en styrkelse af danske registerforskning ved at tage initiativer, der bidrager til at forbedre rammerne for forskningen, og ved at skabe opmærksomhed omkring dansk registerforsknings vilkår og potentiale for samfundet. Ved udmøntningen af bevilling fra Forskningsinfrastrukturpuljen bliver der således fulgt op på anbefalingerne i ”Registerforskning – nye muligheder og nye udfordringer”.

KORs ressourcer

KOR har modtaget en projektbevilling på 15,3 mio. kr. over tre år. Projekterne kommer til at omfatte undersøgelser af mulighederne for at danne et multigenerationsregister, bedre udnyttelse af forskermaskiner på forskerserviceenhederne på Danmarks Statistik og Statens Serum Institut, at skabe overblik over vanskeligt tilgængelige administrative datakilder m.v.

Bevillingen kommer fra Forskningsinfrastrukturpuljen som opfølgning på rapporten “Registerforskning  – nye muligheder og ny udfordringer”. Herudover administrerer KOR en finanslovsbevilling til registerforskning, der anvendes til drift af forskerserviceenhederne ved Danmarks Statistik og Statens Seruminstitut.

KORs sekretariat

Kontinuiteten i KORs arbejde er sikret ved det permanente sekretariat, der er placeret i Rigsarkivet. Sekretariatet har til opgave at facilitere KOR og initiere de projekter, som KOR ønsker udført. Sekretariatet ledes af specialkonsulent Jeppe Klok Due.