Historie

KOR har eksisteret i over 10 år. Formålet med KOR har i alle årene været at skabe bedre vilkår for registerforskere samt at rådgive ministeren, men KOR er gennem alle år blevet større og stærkere.

I oktober 2000 nedsatte IT-og forskningsministeren et arbejdsudvalg om dansk registerforskning, der fik til opgave at komme med løsningsforslag til, hvordan registerforskningens infrastrukturelle vilkår i Danmark kunne forbedres. Udvalgets betænkning ”Registerforskning – enestående danske muligheder” forelå i august 2001.

Det første KOR

I forlængelse af anbefalingerne i betænkningen oprettedes Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) som et midlertidigt organ under Videnskabsministeriet. KOR fik først og fremmest til opgave at rådgive Videnskabsministeriet om dets udmøntning af de registerforskningsmidler, som var afsat på de årlige finanslove til etablering af en forskerserviceenhed i henholdsvis Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen. KOR’s oprindelige mandatperiode var to år fra 2003-2005, men er løbende blevet forlænget i takt med forlængelse af den tilhørende finanslovsbevilling. Fra og med 2010 blev Finanslovsbevillingen gjort permanent, og samtidig blev KOR’s mandat forlænget indtil det tidspunkt, hvor en ny organisering og handlingsplan – i lyset af den generelle udvikling på registerforskningsområdet – kunne træde i kraft.

Et stærkere KOR

Som opfølgning på rapporten ”Registerforskning – Nye muligheder og nye udfordringer” af december 2013, og på baggrund af rådgivning fra Det Nationale Udvalg for Forskningsinfrastruktur besluttede uddannelses- og forskningsministeren at allokere en særskilt forskningsinfrastrukturbevilling til styrkelse af dansk registerforskning.

Samtidig blev det besluttet at reoorganisere KOR, således at KOR’s organisering og kommissorium gør det muligt at følge op på anbefalingerne i rapporten.

De centrale punkter i reorganiseringen var, at KOR blev udvidet med flere medlemmer, at der blev nedsat et permanent sekretariat samt at KOR fik midler til at gennemføre projekter til gavn for forskerne.

Ny forankring i DeiC

I år 2020 blev KOR forankret i DeiC, for at bringe registerforskernes interesser og vidne tættere på universiteterne og deres samarbejde om forskningsinfrastruktur i DeiC.

De nævnte betænkninger og rapporter kan hentes her:

Registerforskning – Enestående danske muligheder, 2001

Registerforskning – Nye muligheder og nye udfordringer, 2013