Kommissorium

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) er etableret som et rådgivende organ under DeiC.

Formål og opgaver

KOR skal via sin rådgivning stimulere og styrke dansk registerforskning. KOR skal medvirke til at skabe en større sammenhæng og koordination omkring danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre og databaser, herunder surveydata. KOR skal arbejde for at forbedre dialogen mellem de dataansvarlige og forskerne og medvirke til, at forskningsressourcerne indenfor registerforskningen anvendes mest effektivt, og at uhensigtsmæssige barrierer undgås.

I lyset heraf har KOR generelt til opgave at:

  • bidrage til at forbedre forskeres adgang til og anvendelse af registerdata, herunder bidrage til at koordinere udnyttelse af ressourcer på området og bidrage med koordinerede og langsigtede strategier for udviklingen af registerforskningsområdet i samspil med de forskellige aktører på området.
  • øge den gensidige kommunikation og bidrage til at skabe konstruktiv dialog mellem forskere og omverden på området, herunder formidle viden om aktiviteter på området til forskere og samle op på de ønsker og problemstillinger der rejses fra forskerverden.
  • løbende rådgive om lovgivning, reguleringer eller andre tiltag, der skønnes at have indflydelse på rammerne for register- og databaserede forskningsaktiviteter.
  • arbejde for en styrkelse af dansk registerforskning ved at tage initiativer, der bidrager til at forbedre rammerne for forskningen og ved at skabe opmærksomhed omkring dansk registerforsknings vilkår og potentiale for samfundet, – herunder som opfølgning på anbefalingerne i rapporten ”Registerforskning – nye muligheder og nye udfordringer” at udmønte bevilling fra Forskningsinfrastrukturpuljen i forhold til anbefalingerne i rapporten.

Konkret skal KOR:

  • udarbejde forslag til de årlige kontrakter mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og henholdsvis Danmarks Statistik og Statens Serum Institut om de ydelser, som sidstnævntes forskerserviceenheder skal levere for de registerforskningsmidler, der er afsat på finanslovens § 19.17.04.11
  • følge og vurdere de ydelser, der leveres af de to forskerserviceenheder, herunder såvel den løbende service til forskerne som de aktivitetsoversigter, regnskaber og budgetter, som forskerserviceenhederne er forpligtede til at levere til KOR.
  • følge og vurdere de ydelser, der leveres af ”Dansk Data Arkiv – Sundhed” som følge af den særskilte registerforskningsbevilling, som er afsat på finanslovens § 19.17.04.16.
  • godkende og offentliggøre årsrapport for aktiviteterne finansieret via finanslovsbevilling til forskerservice og bevilling fra forskningsinfrastrukturpuljen til registerforskning, som også sendes til Styrelsen for Forskning og Innovation.

Herudover kan Styrelsen for Forskning og Innovation på eget initiativ bede KOR om at løse særlige opgaver, herunder særligt rådgivning i forbindelse med styrelsens dialog med andre ressortministerier, dataoperatører, samt i forhold til ny lovgivning på området.

Sammensætning

KOR består af 1 formand og 11 medlemmer. Formand og medlemmer udpeges af Styrelsens for Forskning og Innovation efter forslag fra Det Frie Forskningsråd.

Medlemmer og formand udpeges for en periode på indtil 4 år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem eller formand har været udpeget i samlet 6 år under hensyntagen til, at der skal sikres kontinuitet og fornyelse i KOR’s arbejde. For alle medlemmer gælder det, at de ved varigt forfald substitueres af et nyt medlem foreslået af Det Frie Forskningsråd.

Der kan efter nærmere aftale mellem KOR og Styrelsen for Forskning og Innovation udpeges ressourcepersoner, som på vegne af KOR varetager særlige roller og funktioner, for eksempel i forhold til deltagelse i arbejdsgrupper.

KOR beslutter sin forretningsorden inden for rammerne af dette kommissorium. Forretningsordenen skal godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

KOR kan beslutte sig for at udpege observatører. Disse observatører deltager i KOR’s møder, men har ikke stemmeret. Styrelsen for Forskning og Innovation har altid mulighed for at deltage i KOR’s møder med observatørstatus.

KOR kan nedsætte underudvalg eller styreenheder for de forskellige aktiviteter. KOR fastsætter mandat og forretningsorden for disse.

Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet som medlem af KOR eller underudvalg og styreenheder afholdes efter de sædvanlige statslige regler herfor af bevilling til Statens Arkiver.

Referencegruppe

Jævnfør anbefalingen i rapporten ”Registerforskning – Nye muligheder og nye udfordringer” søges etableret en referencegruppe i regi af KOR. Referencegruppen skal bestå af repræsentanter for de offentlige myndigheder og private organisationer, som har særlige interesser og/eller rolle i etablering, drift og udnyttelse af registerdata til forskning. Referencegruppen udpeges af Styrelsen for Forskning og Innovation efter indstilling fra KOR.

Formålet med referencegruppen er at have et forum, som kan sikre koordinering og dialog mellem forskere og de registergenererende og registerbrugende aktører uden for forskningsverden. Referencegruppen har ingen formel beslutningskompetence i forbindelse med prioritering af KOR’s ressourcer.

Sekretariat

Sekretariatet yder bistand til KOR, referencegruppen og eventuelle underudvalg og styreenheder til løsning af disses opgaver. Sekretariatsfunktionen er placeret ved Statens Arkiver. Den daglige ledelse af sekretariatet varetages af Arkivchefen for Dansk Data Arkiv. Sekretariatets opgaver er specificeret i bevilling til Statens Arkiver af 11. december 2013.

Aftalen vedrørende sekretariatet indgås af Styrelsen for Forskning og Innovation og Statens Arkiver for en periode på 3 år med virkning fra den 1. april 2014, jf. bevilling fra Forskningsinfrastrukturpuljen.

Ændring af kommissorium og opløsning

KOR’s kommissorium kan ændres af Styrelsen for Forskning og Innovation på eget initiativ eller efter indstilling fra KOR, når der er tilslutning til indstillingen fra mindst halvdelen af KOR’s medlemmer.

Styrelsen for Forskning og Innovation kan afbeskikke KOR’s medlemmer.