Forretningsorden

I henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets kommissorium for Det Koordinerende Organ for Registerforskning af 1. april 2014 er fastsat følgende forretningsorden:

Konstituering af Det Koordinerende Organ for Registerforskning

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) består af 1 formand og 11 medlemmer. Formand og medlemmer udpeges af Styrelsen for Forskning og Innovation efter forslag fra Det Frie Forskningsråd.

Medlemmer og formand udpeges for en periode på indtil 4 år. Genudpegning er mulig, indtil et medlem eller formand har været udpeget i samlet 6 år under hensyntagen til, at der skal sikres kontinuitet og fornyelse i KORs arbejde. For alle medlemmer gælder det, at de ved varigt forfald substitueres af et nyt medlem foreslået af Det Frie Forskningsråd.

Formanden skal formidle et godt samarbejde i KOR og sikre, at KOR fungerer tilfredsstillende, og at KORs opgaver varetages på bedst mulig måde.

KOR beslutter sin forretningsorden inden for rammerne af Uddannelses- og Forskningsministeriets kommissorium for KOR af 1. april 2014. Forretningsordenen skal godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Styrelsen for Forskning og Innovation har altid mulighed for at deltage i KORs møder med observatørstatus.

Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet som medlem af KOR af afholdes efter de sædvanlige statslige regler herfor af bevilling til Rigsarkivet.

Underudvalg og styreenheder

KOR kan nedsætte underudvalg eller styreenheder for de forskellige aktiviteter. KOR fastsætter mandat og forretningsorden for disse.

Deltagelse i underudvalg og styregrupper kan honoreres efter de sædvanlige statslige regler herfor af bevilling til Rigsarkivet efter aftale med Styrelsen for Forskning og Innovation.

KORs møder

Møder afholdes mindst 2 gange årligt.

Der fastlægges mødekalender for mindst et år ad gangen.

Formanden indkalder ved KORs sekretariat til møder normalt med et varsel på mindst 14 dage.

Fremsættes forslag til dagsordenen af mindst 2 medlemmer senest 8 dage før mødet, skal forslaget sættes på dagsordenen.

Dagsorden til KORs møder med bilagsmateriale udarbejdes af sekretariatet efter aftale med formanden. Dagsorden bør udformes således, at medlemmerne får et fyldestgørende billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punkter.

Formanden kan tillade deltagelse via videokonference i ekstraordinære KOR-møder.

Afvikling af møderne

KORs møder ledes af formanden.

KOR er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Ved formandens forfald ledes KORs møder af den, der har været medlem af KOR længst.

KOR kan beslutte, at andre end mødeberettigede kan deltage i møderne uden stemmeret under behandling af afgrænsede emner.

Referat

KORs beslutninger optages i et referat, der godkendelse af formanden.

Et medlem, der ikke er enig i KORs beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. Principielle synspunkter kan optages i referatet.

Referat af møderne udsendes til samtlige medlemmer umiddelbart efter mødet.

Ekstern kommunikation

Kun formanden eller anden person efter KORs eller formandens bestemmelse kan udtale sig offentligt på institutionens vegne om sager, der skal til behandling eller har været behandlet i KOR.

Kun formanden kan udtale sig generelt på KORs vegne. Formanden kan bemyndige andre til at udtale sig på KORs vegne.

KORs økonomistyring

Der udarbejdes årlige budgetter og regnskaber for KOR-bevillingen fra Forskningsinfrastrukturpuljen til Styrelsen for Forskning og Innovation i henhold til styrelsens gældende retningslinjer.

Budget for KORs bevilling fra Forskningsinfrastrukturpuljen godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation efter indstilling fra KOR. Regnskabsaflæggelse m.v. følger Styrelsen for Forskning og Innovations bevillingspraksis.

KOR forhandler årligt kontrakt med Forskerserviceenhederne hos hhv. Danmarks Statistik og Statens Seruminstitut om finanslovsbevilling § 19.17.07.11. Kontrakten godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

KOR-sekretariatets opgaver

Sekretariatet er beliggende i Rigsarkivet, København.

Sekretariatets opgaver er specificeret i bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. KOR kan prioritere opgaverne anderledes efter godkendelse af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Sekretariatets daglige arbejde koordineres med formanden.

Ændring af forretningsorden

Ændring i eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af KORs medlemmer stemmer herfor. Ændringer skal godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

 

Vedtaget på KORs møde den 8. december 2014

Godkendt af Styrelsen for Forskning og Innovation den 13. December 2015