Udbygning af højkvalitetsdokumentation

KOR har brugt mere end 15 mio. DKK på at dokumentere hyppigt benyttede variabler og algoritmer, så fortolkningen af dem er præcis og veldokumenterede over tid. God dokumentation er med til at sikre kvaliteten af forskningen, idet risikoen for fejltolkninger mindskes, ligesom en god dokumentation også letter forskningsarbejdet.

I højkvalitetsdokumentationen bliver en given variabel dokumenteret i hele dens levetid, således at ændringer i nomenklaturer, lovgivning eller tællingsmåde bliver beskrevet, så brugerne kan håndtere eventuelle databrud, gyldighedsperioder og ændringer i populationen uden misforståelser. For de variable, hvor det er relevant, vil de være beskrevet med grafer og tabeller over randfordelinger m.v.

Ingen er interesseret i at offentliggøre resultater eller komme med politikforslag, der bygger på misforståede data.

Brugervenlighed

Teksten i alle dele af dokumentationen er skrevet så forståelig, at også brugere uden forhåndskendskab til den pågældende variabel kan læse teksten uden problemer. Det betyder f.eks. at fagspecifikke begreber er forklaret. Da der anvendes den samme skabelon til dokumentationen for hver variabel, er variablerne lette at overskue og sammenligne.

Når en variabel er dokumenteret af fagfolk fra hhv. Danmarks Statistik eller Statens Seruminstitut, sørger KOR for, at dokumentationen gennemgår et review af både en forsker og en praktiker for at sikre, at dokumentationen er tilstrækkeligt udtømmende og forståelig.

Status for arbejdet

KOR har siden 2008 finansieret højkvalitetsdokumentation af en mængde centrale variabler hos Danmarks Statistik, og Sundhedsdatastyrelsen har dokumenteret enkelte variabler fra Landspatientregistret. Højkvalitetsdokumentationen er finansieret af finanslovsbevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt KORs bevilling fra Forskningsingsinfrastrukturpuljen.

Siden 2008 har KOR og Danmarks Statistik dokumenteret 6-700 variable, omkostningerne har været over 15 mio. DKK.

I 2016 har KOR og Danmarks Statistik færdiggjort dokumentation af variable fra statistikregistrene: Specialundervisning, Ejendomssalg og Sygehusbenyttelse. Prisen for arbejdet er næsten 1 mio. DKK, midlerne kommer fra KORs bevilling fra Forskningsinfrastrukturpuljen.

Primo 2017 vil KOR og Danmarks Statistik ydermere færdiggøre dokumentation af variabler fra statistikregistrene: Personindkomst, Opholdsgrundlag, Formue og gæld samt Firmaernes køb og salg. omkostningerne er godt 1 mio. DKK.

De variabler, som Danmarks Statistik har beskrevet som højkvalitetsdokumentation, kan findes her.

Retningslinjerne for højkvalitetsdokumentation kan hentes her