European Social Survey

KOR har bevilliget SFI 4 mio. DKK til gennemførelse af  syvende runde af ESS. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år i 20 lande i Europa, det giver unik viden om befolkningernes politiske holdninger og sociale vilkår på tværs af tid og nationalitet.

European Social Survey ESS udgør det store og fagligt ambitiøse fælleseuropæiske projekt, der tilvejebringer komparative surveydata af højeste kvalitet og stiller dem til rådighed for forskere, studerende og andre interesserede.

Den syvende runde af ESS blev lagt ud til fri dowload på ESS-konsortiets hjemmeside november 2015. Den kan hentes her.

Formålet med undersøgelsen er for det første, at give et grundlag for at følge og fortolke ændringer i de europæiske befolkningers holdninger og værdier og belyse sammenhænge mellem disse og andre udviklingstendenser i Europa. For det andet at udvikle metoder til at forbedre kvaliteten af tvær-nationale surveyundersøgelser. Undersøgelsen er således i hvert land gennemført efter nogle strikse retningslinjer for stikprøveudtagning, svarprocenter, besøgsinterviews, oversættelsesprocedurer mv. for at sikre en ensartet høj kvalitet og sammenlignelighed.

SFIs afsluttende rapport om undersøgelsens gennemførelse kan hentes her

Data fra denne og tidligere runder og mere information om syvende runde af undersøgelsen kan hentes på projektets hjemmeside her