Vejledning for Forskere

KOR oplever en stor usikkerhed i forskningsmiljøerne om, hvilke muligheder og begrænsninger der er for f.eks. at anvende danske datasæt med personidentificerbare data i internationale forskningsprojekter. KOR har derfor bedt Datatilsynet om at lave en vejledning desangående

Datatilsynet har på baggrund af henvendelse til KOR henvist til følgende informationstekster på Datatilsynets hjemmeside, som bl.a. kan være relevante at se på inden iværksættelse af forsknings- og statistikprojekter:

Informationstekst vedrørende persondatalovens geografiske anvendelsesområde:

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/kort-om-persondataloven/geografisk-anvendelsesomraade/

Informationstekst vedrørende hvornår man er henholdsvis dataansvarlig og databehandler:

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/dataansvarlig-databehandler/hvornaar-er-man-henholdsvis-dataansvarlig-og-databehandler/

Informationstekster vedrørende privat forskning og statistik:

Vedrørende anmeldelse af private forsknings- og statistikprojekter: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/private-forsknings-og-statistikprojekter/

Vedrørende studerendes specialeopgaver mv.: https://www.datatilsynet.dk/blanketter/privat-sektor/forskning-og-statistik/studerendes-specialeopgaver-mv/

Vedrørende private sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som skal anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/sundhedsvidenskabelige-forskningsprojekter/

Vedrørende krav efter persondataloven til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/sundhedsvidenskabelige-forskningsprojekter/krav-efter-persondataloven-til-sundhedsvidenskabelige-forskningsprojekter/

Vedrørende projekter i medicinal- og medicoindustrien mv.: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/medicinal-og-medicoindustrien-mv/

Vedrørende krav efter persondataloven til kliniske forsøg med lægemidler, kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og pligtmæssig sikkerhedsovervågning af lægemidler og medicinsk udstyr: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/medicinal-og-medicoindustrien-mv/krav-efter-persondataloven-til-kliniske-forsoeg-med-laegemidler-kliniske-afproevninger-af-medicinsk-udstyr-og-pligtmaessig-sikkerhedsovervaagning-af-laegemidler-og-medicinsk-udstyr/

Vedrørende forskningsbiobanker: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/forskningsbiobanker/

Vedrørende biobanker: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/biobanker-er-manuelle-registre/

Vedrørende videregivelse til og fra statistiske og videnskabelige undersøgelser: https://www.datatilsynet.dk/blanketter/videregivelse-fra-forskning-og-statistik/videregivelse-til-og-fra-statistiske-og-videnskabelige-undersoegelser-vejledning/

Informationstekster om offentlig forskning og statistik:

Vedrørende anmeldelse af forskning, som offentlige myndigheder og institutioner er dataansvarlige for: https://www.datatilsynet.dk/offentlig/forskning/forskning-og-statistik-i-stat-og-kommuner/ny-procedure-for-anmeldelse-af-forskning-og-statistik/

Vedrørende at personoplysninger kun må bruges til forskning og statistik: https://www.datatilsynet.dk/offentlig/forskning/forskning-og-statistik-i-stat-og-kommuner/personoplysningerne-maa-kun-bruges-til-forskning-og-statistik/

Vedrørende videregivelse af personoplysninger fra forskning og statistik, som en offentlig myndighed eller institution er dataansvarlig for: https://www.datatilsynet.dk/offentlig/forskning/forskning-og-statistik-i-stat-og-kommuner/videregivelse-af-personoplysninger-fra-forskning-og-statistik/

Vedrørende sikkerhedskrav i forbindelse med offentlig forskning og statistik: https://www.datatilsynet.dk/offentlig/forskning/forskning-og-statistik-i-stat-og-kommuner/sikkerhedskrav-i-forbindelse-med-offentlig-forskning-og-statistik/

Vedrørende forskning i regionerne: https://www.datatilsynet.dk/offentlig/forskning/forskning-i-regionerne/

Vedrørende statslige forskningsbiobanker: https://www.datatilsynet.dk/offentlig/forskning/statslige-forskningsbiobanker/

Informationstekst vedrørende overførsel af oplysninger til tredjelande:

https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/overfoersel-til-tredjelande/

Andre informationstekster:

Vedrørende anonymisering: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/anonymisering/

Informationstekst til personer, der deltager i et forskningsprojekt: https://www.datatilsynet.dk/borger/forskningsprojekter/